close[X]
您的购物车
型号 数量 货期
查看购物车 结算

金属封装型(多阳极)光电倍增管PMT组件  

金属封装型(多阳极)光电倍增管PMT组件
光电倍增管组件将一个光电倍增管、一个分压器回路和其他元件集成到单个盒子中。这些 PMT 组件包含多种形状的金属封装光电倍增管和不同数量的阳极。
 华东西北 Daisy Lee
18602170419 同微信 可扫码
 daisy@microphotons.com
 西南东北华中 Tina
13124873453 同微信 可扫码
 hongyu.chen@microphotons.com
产品型号 1
货号 操作 名称
A80180008  8-10周    多阳极光电倍增管PMT组件 H14220A   [PDF] 内置 PMT 型号:R14219;光阴极面区域形状:正方形;光阴极面区域尺寸:6x6x(64)mm; 峰值波长:420nm;阳极亮度灵敏度典型值:200 A/lm;阳极增益率典型值:1.5x10^6; 上升时间典型值:0.52 ns 
总览

光电倍增管组件将一个光电倍增管、一个分压器回路和其他元件集成到单个盒子中。

这些 PMT 组件包含多种形状的金属封装光电倍增管和不同数量的阳极。


通用参数

部件号

产品名称

内置 PMT 

类型编号

光阴极面

区域形状

光阴极面区域尺寸

波长(短)

波长(长)

波长峰值

[Anode] 

亮度灵敏度典型值

[Anode] 

辐射灵敏度典型值

[Anode]

 增益率典型值

Time Response

上升时间典型值

H14220A多阳极光电倍增管组件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H14220B多阳极光电倍增管组件R14219正方形6x6x(64)mm300 nm700 nm420 nm200 A/lm--1.5x1060.52 ns
H7260-01多阳极光电倍增管组件R7259-01正方形0.8x7x(32)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-04多阳极光电倍增管组件R7259-04正方形0.8x7x(32)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-100多阳极光电倍增管组件R7259-100正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-103多阳极光电倍增管组件R7259-103正方形0.8x7x(32)mm185 nm650 nm400 nm210 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7260-20多阳极光电倍增管组件R7259-20正方形0.8x7x(32)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H7260-200多阳极光电倍增管组件R7259-200正方形0.8x7x(32)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm--2.0x1060.6 ns
H7546B-100多阳极光电倍增管组件R7600-100-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm400 nm55 A/lm5.7x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-200多阳极光电倍增管组件R7600-200-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm350 nm70 A/lm6.8x104 A/W5.2x1051 ns
H7546B-300多阳极光电倍增管组件R7600-300-M64正方形2x2x(64)mm300 nm700 nm380 nm80 A/lm6.3x104 A/W5.0x1051 ns
H8711多阳极光电倍增管组件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm280 A/lm2.8x105 A/W3.5x1060.83 ns
H8711-10多阳极光电倍增管组件R7600-00-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm420 nm70 A/lm0.7x105 A/W8.8x1050.83 ns
H8711-100多阳极光电倍增管组件R7600-100-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-20多阳极光电倍增管组件R7600-20-M16正方形4x4x(16)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W0.5x1060.83 ns
H8711-200多阳极光电倍增管组件R7600-200-M16正方形4x4x(16)mm300 nm650 nm400 nm270 A/lm2.6x105 A/W2.0x1060.83 ns
H8711-300多阳极光电倍增管组件R7600-300-M16正方形4x4x(16)mm300 nm700 nm380 nm400 A/lm3.1x105 A/W2.5x1060.83 ns
H9530-01多阳极光电倍增管组件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm880 nm420 nm750 A/lm--3.0x1060.7 ns
H9530-20多阳极光电倍增管组件-正方形2.5x2x(8)mm300 nm920 nm630 nm1500 A/lm--3.0x1060.7 ns
H10515B-01多阳极光电倍增管组件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-04多阳极光电倍增管组件R5900U-04-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm880 nm420 nm250 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-100多阳极光电倍增管组件R5900U-100-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-103多阳极光电倍增管组件R5900U-103-L16正方形0.8x16x(16)mm185 nm650 nm400 nm315 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10515B-20多阳极光电倍增管组件R5900U-20-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm920 nm630 nm500 A/lm--1.0x1060.6 ns
H10515B-200多阳极光电倍增管组件R5900U-200-L16正方形0.8x16x(16)mm300 nm650 nm400 nm405 A/lm--3.0x1060.6 ns
H10966A64 通道多阳极 PMT 组件R10552-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm20 A/lm--3.3x1050.4 ns
H12428-100多阳极光电倍增管组件R11265-100-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12428-200多阳极光电倍增管组件R11265-200-M64正方形2.88x2.88x(64)mm300 nm650 nm350 nm135 A/lm--1.0x1060.6 ns
H12445-100多阳极光电倍增管组件R11265-100-M16正方形5.75x5.75x(16)mm300 nm650 nm350 nm105 A/lm--1.0x1060.52 ns
H12700A多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700A-10多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H12700B多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm110 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M64正方形6x6x(64)mm185 nm650 nm380 nm140 A/lm--1.5x1060.52 ns
H12700B-10多阳极光电倍增管组件R12699-00-M64正方形6x6x(64)mm300 nm650 nm380 nm60 A/lm--6x1050.52 ns
H13175U-01光电倍增管组件R9880U-01圆形8mm 直径230 nm870 nm400 nm400 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-110光电倍增管组件R9880U-110圆形8mm 直径230 nm700 nm400 nm210 A/lm2.2x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13175U-20光电倍增管组件R9880U-20圆形8mm 直径230 nm920 nm630 nm1000 A/lm1.5x105 A/W2.0x1060.57 ns
H13700多阳极光电倍增管组件R12699-00-M256正方形3x3x(256)mm300 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H13700-03多阳极光电倍增管组件R12699-03-M256正方形3x3x(256)mm185 nm650 nm400 nm110 A/lm--1.5x1060.45 ns
H7546B多阳极光电倍增管组件R7600-00-M64正方形2x2x(64)mm300 nm650 nm420 nm50 A/lm5.0x104 A/W6.3x1051 ns
H7546B-20多阳极光电倍增管组件R7600-20-M64正方形2x2x(64)mm300 nm920 nm530 nm250 A/lm3.9x104 A/W5.0x1051 ns
H8500C多阳极光电倍增管组件R10551-00-M64正方形49x49mm300 nm650 nm400 nm90 A/lm--1.5x1060.8 ns

使用本网站,即表示您同意我们使用cookie.它可以帮助更好地提供会员服务以及短时间内记录您的浏览记录
已知晓 了解详情
提示