close[X]
您的购物车
型号 数量 货期
查看购物车 结算

端窗/顶窗型光电倍PMT增管 (裸管)  

光电倍增管大致分为两种类型:侧窗型(侧面式)和端窗型。端窗型,也称为顶窗型,通过玻璃灯泡的末端接收入射光。它具有直接沉积在受光窗内表面上的透射模式光阴极面,并且与使用反射模式光阴极面的侧窗型(侧面式)相比具有更好的空间均匀性。端窗型还具有从几十平方毫米到几百平方厘米不等的受光面选择。
 华东西北 Daisy Lee
18602170419 同微信 可扫码
 daisy@microphotons.com
 西南东北华中 Tina
13124873453 同微信 可扫码
 hongyu.chen@microphotons.com
产品型号 1
货号 操作 名称
E80043077  8-10周    光电倍增管 R2228 (端窗/顶窗型裸管)   [PDF] 直径:28mm 端窗型;光阴极面区域形状:圆形;光阴极面区域尺寸:25 mm 直径; 波长(短):300 nm;波长(长):900 nm;波长(峰值):600 nm; 光阴极面材料:扩展红多碱 
总览

光电倍增管大致分为两种类型:侧窗型(侧面式)和端窗型。端窗型,也称为顶窗型,通过玻璃灯泡的末端接收入射光。它具有直接沉积在受光窗内表面上的透射模式光阴极面,并且与使用反射模式光阴极面的侧窗型(侧面式)相比具有更好的空间均匀性。端窗型还具有从几十平方毫米到几百平方厘米不等的受光面选择。

通用参数


部件号

管子尺寸

光阴极面

区域形状

光阴极面区域尺寸

波长(短)

波长(长)

波长(峰值)

[Anode] 

亮度灵敏度典型值

[Anode] 

辐射灵敏度典型值

[Anode] 

增益率典型值

Time Response

上升时间典型值

R3550A-60025 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm160 A/lm--2.0 x 1061.5 ns
R3550P-60025 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm160 A/lm--2.0 x 1061.5 ns
R1560876 mm 直径圆形65 mm 直径300 nm650 nm420 nm800 A/lm7.1 x 105 A/W9.4 x 1061.9 ns
R329-0251 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.4 x 104 A/W1.1 x 1062.6 ns
R331-0551 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm120 A/lm1.1 x 105 A/W1.3 x 1062.6 ns
R37428 mm 直径圆形25 mm 直径185 nm850 nm420 nm80 A/lm3.4 x 104 A/W5.3 x 10515 ns
R37551 mm 直径圆形46 mm 直径160 nm850 nm420 nm80 A/lm3.4 x 104 A/W5.3 x 1059 ns
R46451 mm 直径正方形5 x 8 mm300 nm650 nm420 nm300 A/lm3.0 x 105 A/W6.0 x 10613 ns
R55051 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm850 nm420 nm100 A/lm4.3 x 104 A/W6.7 x 1059 ns
R58038 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.7 x 104 A/W1.1 x 1062.7 ns
R58551 mm 直径正方形5 x 8 mm160 nm650 nm420 nm300 A/lm3.0 x 105 A/W6.0 x 10613 ns
R59476 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm70 A/lm6.7 x 104 A/W7.4 x 1057 ns
R64713 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R647P13 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R64951 mm 直径正方形5 x 8 mm300 nm850 nm420 nm800 A/lm3.4 x 105 A/W6.7 x 10613 ns
R66951 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm900 nm600 nm75 A/lm1.7 x 104 A/W3.3 x 1059 ns
R75019 mm 直径圆形15 mm 直径185 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R75913 mm 直径圆形10 mm 直径160 nm320 nm240 nm--

1.4 x 10

4(254 nm 时)A/W

5.0 x 1052.5 ns
R76013 mm 直径圆形10 mm 直径160 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R82119 mm 直径圆形15 mm 直径160 nm320 nm240 nm--1.0 x 104 A/W3.6 x 1052.5 ns
R877127 mm 直径圆形111 mm 直径300 nm650 nm420 nm40 A/lm3.7 x 104 A/W4.2 x 10520 ns
R877-01127 mm 直径圆形111 mm 直径300 nm650 nm420 nm40 A/lm3.7 x 104 A/W4.2 x 10520 ns
R87851 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm100 A/lm9.0 x 104 A/W1.0 x 1067 ns
R943-0251 mm 直径正方形10 x 10 mm160 nm930 nm300-800 nm300 A/lm3.6 x 104 A/W5.0 x 1053 ns
R96013 mm 直径圆形10 mm 直径185 nm650 nm420 nm110 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1062.1 ns
R97219 mm 直径圆形13 mm 直径115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 时)A/W

1.0 x 1051.6 ns
R97619 mm 直径圆形13 mm 直径115 nm320 nm240 nm--1.0 x 104 A/W3.6 x 1052.5 ns
R108013 mm 直径圆形6 mm 直径115 nm320 nm240 nm--

1.4 x 10

4(254 nm 时)A/W

5.0 x 1052.5 ns
R108113 mm 直径圆形6 mm 直径115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 时)A/W

1.0 x 1051.8 ns
R110428 mm 直径圆形25 mm 直径185 nm850 nm420 nm2000 A/lm--1.3 x 10715 ns
R116619 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1166P19 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm110 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1250127 mm 直径圆形120 mm 直径300 nm650 nm420 nm1000 A/lm1.0 x 106 A/W1.4 x 1072.5 ns
R1288A25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.6 x 104 A/W5.0 x 1051.3 ns
R1288A-0125 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.6 x 104 A/W5.0 x 1051.3 ns
R130651 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1057 ns
R130776 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058 ns
R1307-0176 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058 ns
R145019 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.8 ns
R146313 mm 直径圆形10 mm 直径185 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R146419 mm 直径圆形15 mm 直径185 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R1513127 mm 直径圆形111 mm 直径300 nm850 nm420 nm50 A/lm2.1 x 104 A/W3.3 x 10515 ns
R161719 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R163510 mm 直径圆形8 mm 直径300 nm650 nm420 nm100 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1060.8 ns
R1828-0151 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm1800 A/lm1.7 x 106 A/W2.0 x 1071.3 ns
R187819 mm 直径圆形4 mm 直径300 nm850 nm420 nm150 A/lm6.1 x 104 A/W1.2 x 1061.7 ns
R1924A25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R1924P25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R1925A25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm850 nm420 nm75 A/lm3.2 x 104 A/W5.0 x 1051.5 ns
R1926A25 mm 直径圆形22 mm 直径160 nm850 nm420 nm75 A/lm3.2 x 104 A/W5.0 x 1051.5 ns
R202719 mm 直径圆形15 mm 直径160 nm850 nm420 nm120 A/lm5.1 x 104 A/W1.0 x 1062.5 ns
R205951 mm 直径圆形46 mm 直径160 nm650 nm420 nm1800 A/lm1.7 x 106 A/W2.0 x 1071.3 ns
R206638 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm900 nm600 nm50 A/lm1.0 x 104 A/W2.5 x 1052.8 ns
R207619 mm 直径圆形15 mm 直径160 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R207825 mm 直径圆形21 mm 直径160 nm320 nm240 nm--

1.5 x 104

(254 nm 时)A/W

5.0 x 1051.5 ns
R2083直径 52 mm圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm200 A/lm--2.5 x 1060.8 ns
R2154-0251 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm90 A/lm8.5 x 104 A/W1.0 x 1063.4 ns
R222828 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm900 nm600 nm150 A/lm3.0 x 104 A/W7.5 x 10515 ns
R2256-0251 mm 直径圆形46 mm 直径160 nm650 nm420 nm100 A/lm9.4 x 104 A/W1.1 x 1062.6 ns
R225751 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm900 nm600 nm100 A/lm2.2 x 104 A/W4.3 x 1052.6 ns
R229519 mm 直径圆形4 mm 直径300 nm650 nm420 nm150 A/lm6.1 x 104 A/W1.2 x 1061.7 ns
R249610 mm 直径圆形8 mm 直径160 nm650 nm420 nm100 A/lm8.0 x 104 A/W1.0 x 1060.7 ns
R255713 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm375 nm200 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1062.2 ns
R2557P13 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm375 nm200 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1062.2 ns
R325651 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm850 nm420 nm150 A/lm6.4 x 104 A/W1.0 x 1063.4 ns
R337751 mm 直径圆形46 mm 直径160 nm650 nm420 nm200 A/lm2.0 x 105 A/W2.5 x 1060.7 ns
R347819 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R347919 mm 直径圆形15 mm 直径185 nm650 nm420 nm200 A/lm1.5 x 105 A/W1.7 x 1061.3 ns
R3550A25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.1 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R3550P25 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.1 x 105 A/W2.0 x 1061.5 ns
R3886A38 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm45 A/lm4.3 x 104 A/W5.0 x 1052.6 ns
R3991A19 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm375 nm15 A/lm1.9 x 104 A/W3.8 x 1051 ns
R3998-0228 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm120 A/lm1.1 x 105 A/W1.3 x 1064.4 ns
R4177-0113 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 105 A/W5.0 x 1052 ns
R4607A-0151 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 104 A/W5.0 x 1052.2 ns
R499825 mm 直径圆形20 mm 直径300 nm650 nm420 nm400 A/lm4.1 x 105 A/W5.7 x 1060.7 ns
R5070A25 mm 直径圆形21 mm 直径300 nm900 nm420 nm100 A/lm2.8 x 104 A/W4.3 x 1052.2 ns
R532025 mm 直径圆形20 mm 直径160 nm650 nm420 nm400 A/lm4.1 x 105 A/W5.7 x 1060.7 ns
R5509-4351 mm 直径正方形3 x 8 mm300 nm1400 nm1300 nm--1000 A/W1.0 x 1063 ns
R5509-7351 mm 直径正方形3 x 8 mm300 nm1700 nm1500 nm--700 A/W1.0 x 1063 ns
R5610A19 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.0 x 105 A/W2.0 x 1061.3 ns
R5610P19 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm375 nm100 A/lm1.0 x 105 A/W2.0 x 1061.3 ns
R5611A19 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.7 x 104 A/W5.5 x 1051.3 ns
R5611A-0119 mm 直径圆形15 mm 直径300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.7 x 104 A/W5.5 x 1051.3 ns
R5912204 mm 直径圆形190 mm 直径300 nm650 nm420 nm800 A/lm8.0 x 105 A/W1.0 x 1073.6 ns
R592928 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm900 nm420 nm180 A/lm5.1 x 104 A/W7.8 x 10515 ns
R609176 mm 直径圆形65 mm 直径300 nm650 nm420 nm450 A/lm4.3 x 105 A/W5.0 x 1062.6 ns
R623151 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058.5 ns
R6231-0151 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1058.5 ns
R623376 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1059.5 ns
R6233-0176 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1059.5 ns
R624828 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.8 x 105 A/W2.1 x 1064 ns
R624928 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm200 A/lm1.8 x 105 A/W2.1 x 1064 ns
R642728 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R683428 mm 直径圆形25 mm 直径160 nm320 nm240 nm--

1.4 x 104

(254 nm 时)A/W

5.0 x 1054 ns
R683528 mm 直径圆形23 mm 直径115 nm200 nm140 nm--

1.2 x 10

3(121 nm 时)A/W

1.0 x 1052.8 ns
R683628 mm 直径圆形23 mm 直径115 nm320 nm240 nm--

1.4 x 104

(254 nm 时)A/W

5.0 x 1054 ns
R705628 mm 直径圆形25 mm 直径185 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R705728 mm 直径圆形25 mm 直径160 nm650 nm420 nm500 A/lm4.4 x 105 A/W5.0 x 1061.7 ns
R7081254 mm 直径圆形220 mm 直径300 nm650 nm420 nm800 A/lm8.0 x 105 A/W1.0 x 1073.8 ns
R711128 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm180 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R7205-0128 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm650 nm420 nm700 A/lm7.5 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R7206-0128 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm850 nm420 nm1500 A/lm6.4 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R7207-0128 mm 直径圆形10 mm 直径160 nm650 nm420 nm700 A/lm7.5 x 105 A/W1.0 x 1071.7 ns
R772451 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm300 A/lm2.8 x 105 A/W3.3 x 1062.1 ns
R789925 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm190 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R7899-0125 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm190 A/lm1.7 x 105 A/W2.0 x 1061.6 ns
R861925 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm250 A/lm2.3 x 105 A/W2.6 x 1062.5 ns
R942038 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm47 A/lm--5.0 x 1051.6 ns
R9722A38 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm375 nm20 A/lm2.5 x 104 A/W5.0 x 1052.2 ns
R980025 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm100 A/lm--1.0 x 1061 ns
R998028 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm190 A/lm--2.0 x 1061.1 ns
R1013151 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W2.7 x 1057.3 ns
R1060138 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm20 A/lm1.9 x 104 A/W2.0 x 1055.3 ns
R10601-10038 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm20 A/lm1.9 x 104 A/W2.0 x 1055.3 ns
R11065-2076 mm 直径圆形64 mm 直径200 nm650 nm420 nm450 A/lm4.2 x 105 A/W5.0 x 1065.5 ns
R1110238 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm120 A/lm8.9 x 104 A/W1.0 x 1063.2 ns
R1119438 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm47 A/lm--0.5 x 1061.2 ns
R11410-2076 mm 直径圆形64 mm 直径160 nm650 nm420 nm450 A/lm4.2 x 105 A/W5.0 x 1065.5 ns
R11833-03127 mm 直径圆形111 mm 直径300 nm650 nm420 nm35 A/lm3.6 x 104 A/W5.0 x 1053.3 ns
R11833-100-03127 mm 直径圆形111 mm 直径300 nm650 nm400 nm50 A/lm5.5 x 104 A/W5.0 x 1053.3 ns
R12421-30013 mm 直径圆形10 mm 直径300 nm700 nm420 nm320 A/lm--2.0 x 1061.2 ns
R1277276 mm 直径圆形70 mm 直径300 nm650 nm420 nm90 A/lm7.8 x 104 A/W8.2 x 10518.5 ns
R12860508 mm 直径圆形460 mm 直径300 nm650 nm420 nm800 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1076 ns
R1308951 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm30 A/lm2.6 x 104 A/W3.2 x 1052 ns
R1340838 mm 直径圆形34 mm 直径300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1051.2 ns
R1344928 mm 直径圆形25 mm 直径300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1050.9 ns
R1347825 mm 直径圆形22 mm 直径300 nm650 nm420 nm50 A/lm4.2 x 104 A/W5.3 x 1050.9 ns
R1437480 mm 直径圆形72 mm 直径300 nm650 nm420 nm900 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.9 ns
R1455051 mm 直径圆形46 mm 直径300 nm650 nm420 nm700 A/lm6.6 x 105 A/W7.8 x 1063 ns
R14688-100202 mm 直径圆形190 mm 直径300 nm650 nm420 nm1100 A/lm1.1 x 106 A/W1.0 x 1072.2 ns
R1468990 mm 直径圆形81 mm 直径300 nm650 nm420 nm900 A/lm9.0 x 105 A/W1.0 x 1072.9 ns
R6594128 mm 直径圆形110 mm 直径300 nm650 nm420 nm240 A/lm2.4 x 105 A/W3.0 x 1063.5 ns使用本网站,即表示您同意我们使用cookie.它可以帮助更好地提供会员服务以及短时间内记录您的浏览记录
已知晓 了解详情
提示